Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Reklamační řád upravuje vztahy mezi Prodejcem a kupujícím na webu MaxiTržnice.cz.

1.2. Záruční doba je 24 měsíců ode dne vystavení daňového dokladu. Pokud je záruční doba prodloužena, případně zkrácena(bazar, výprodej..), je tato skutečnost uvedena prodejcem na daňovém dokladu.

1.3.  Záruční list může být v souladu se zákonem (Zákon č. 40/1964 Sb § 620) nahrazován fakturou - daňovým dokladem, která je vždy součástí dodávky spolu s návodem k použití. Pokud není návod přiložen u výrobku, lze o poskytnutí českého návodu požádat přislušného prodejce! 

V případě, že u zboží záruční list je, je možné jej na žádost Kupujícího potvrdit osobně nebo poštou v provozovně Prodávajícího.

Instalace zboží ani jeho montáž nejsou součástí kupní smlouvy. 

 

2. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

2.1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od Prodávajícího nebo od smluveného dopravce. V  případě doručování smluvním dopravcem je Kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. nepřevzít zásilku jako celek.

2.2. V případě, že Kupující po otevření zásilky zjistí její nekompletnost, je povinen tuto skutečnost do tří dnů písemně oznámit Prodávajícímu.

 

 3. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího. Adresa provozovny je uvedena na webových stránkách prodávajícího, nebo je sdělena elektronickou formou před zahájením reklamačního řízení

3.2. Pokud je pro reklamované zboží určen na území České Republiky autorizovaný servis, je Kupující povinen uplatnit reklamaci přímo v tomto servisu.

3.3. Kupující je povinen dopravit reklamované zboží do místa uplatnění reklamace, a to s ohledem na co nejnižší náklady na přepravu (dopravce - Česká pošta, DOPORUČENĚ, NE NA DOBÍRKU!), pokud tak nemůže učinit, dohodne Kupující s Prodejcem jiný způsob dopravy. Kupující je povinen předat Prodávajícímu reklamovaný produkt čistý a v takovém stavu, v jakém jej zakoupil.

3.4. Zboží z vyřízené reklamace je zasláno Kupujícímu zdarma s novou objednávkou nebo samostatně

 

4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1. Kupující je povinen před zahájením reklamačního řízení vyplnit na webových stránkách MaxiTržnice.cz reklamační protokol a sdělit Prodávajícímu potřebné informace pro odstranění vady zboží.  Kupující povinen zřetelně označit balík s reklamací (nápisem: REKLAMACE a číslem reklamace). Balík bez označení že se jedná reklamaci nebude Prodejcem od dopravce přijat.

4.2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou obsluhou, instalováním neoriginálního softwaru, provozováním zboží v prostředí, pro které není určeno, provozováním zboží v rozporu s návodem k použití, běžným opotřebením a na výrobky, u kterých byla porušena ochranná plomba, mechanickým poškozením, zásham vyšší moci (úder blesku, vítr, déšť...). Záruční doba se taktéž nevztahuje na výrobky u kterých vznikla závada z důvodu dodatečné instalace jiných částí systému, které nebyly dodány prodejcem ( např. vada vzniklá instalací vadného, případně nedoporučeného HDD do počítače....)

4.3. Vady musí Kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. 

4.4. V případě, že došlo k závadě na zařízení, ke kterému byla vázaná jakákoliv softwarová licence, nenese Prodávající odpovědnost za ztrátu této licence.

4.5. Kupující je povinen do popisu závady uvést jakékoliv nadstandardní dohody, které učinil s pracovníky Prodávajícího. Pokud tak neučiní, nebude na tyto dohody brán zřetel.

4.6. Kupující odešle reklamované zboží na adresu prodejce pomocí dopravní služby České pošty (nejlépe DOPORUČENĚ, NE NA DOBÍRKU!).  Pokud tak nemůže učinit, dohodne Kupující s Prodávajícím jiný vhodný způsob dopravy. Reklamované zboží musí být zasláno bez jakýchkoliv dobírkových částek!

 

5. DALŠÍ USTANOVENÍ 

5.1. Reklamace nelze uznat tehdy, pokud je produkt dodatečně opatřen nálepkami, štítky či popisky, zboží je jakýmkoliv způsobem upraveno, případně jsou odstraněny připojovací konektory (napájecí a jiné....), typové štítky a štítky s výrobním císlem.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo řešit reklamace také dobropisem v původní nákupní ceně, případně výměnou za alternativní náhradu (po dohodě se zákazníkem).

 

6. VRÁCENÍ PENĚZ

6.1. V případě, že Kupující vrací zboží (v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu), je povinen oznámit tuto skutečnost Prodejci e-mailem! Pro informování Prodejce o požadavku vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, použijte TENTO formulář. 

Při vracení zboží je nejprve provedena kontrola vráceného zboží. Po kontrole zboží je prodávajícím vystaven dobropis na vrácené zboží, který musí zákazník potvrdit a doručit na adresu prodávajícího, společně s kopií původního nákupního dokladu. Následně prodávající provede vrácení domluvené finanční částky na zákazníkem uvedený bankovní účet. Vyřízení vrácení zboží Prodejcem (vrácení peněz na účet kupujícího) trvá obvykle 14 dnů od dodání veškerých potřebných dokladů kupujícím. Pokud Kupující potřebné doklady nedodá, není vrácení zboží Kupujícímu možné. 

6.2. Výrobky a zboží objednané, vyrobené nebo upravené na míru dle požadavku zákazníka a software nebo licence nelze vracet.

6.3. Zboží k vrácení zasílá Kupující Prodejci na své náklady. Zásilky zaslané na dobírku nebudou od dopravce převzaty. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Neoprávněné reklamace Prodejce vyřídí zamítnutím. Kupující může reklamaci znovu podat jako nezáruční a pak je povinen uhradit Prodejci všechny náklady, které vznikly posuzováním, diagnostikou a řešením takové reklamace. Ceny posouzení, diagnostiky a sazebník práce reklamačního oddělení jsou uvedeny v ceníku Prodejce, který na požádání příslušný prodejce zašle.

7.2. Neoprávněnou reklamací se rozumí reklamování produktu, který nesplňuje jakoukoliv podmínku stanovenou tímto reklamačním řádem.

7.3. Tento reklamační řád je platný od 1.8.2017 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti.

7.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu, který bude v takovém to připadě dostupný v popise Prodejce (odkaz na dokument)..

 

UPOZORNĚNÍ:  Provozovatel webu MaxiTržnice nepřijímá, ani nevyřizuje žádné reklamace !

Kupující je povinen pro vyřízení reklamace kontaktovat přislušného Prodejce, od kterého zboží zakoupil .

Reklamační formulář vyplněný na webu MaxiTržnice.cz, bude zaslán (předán) přislušnému Prodejci k vyřízení, i tak doporučujeme kontaktovat přimo Prodejce.

 

Provozovatel webu MaxiTržnice.cz nenese žádnou právní zodpovědnost za vyřízení, připadně zamítnutí reklamace, kterou měl kupující uplatnit u Prodejce.

 

V Blansku dne 1.8.2017

 

 

©Copyright 2017. CLR s.r.o. - Maxi Tržnice.cz
Všechna práva vyhrazena