Obchodní podmínky

 

 

 

 

Obchodní podmínky webu MaxiTržnice.cz

Zaregistrováním a využíváním internetové on-line tržnice - Maxi Tržnice.cz, dává uživatel dobrovolně souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

  Stručný popis internetové tržnice

• On-line tržnice MaxiTržnice.cz je obchodním místem (webem), které zprostředkovává prodej a nákup zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel internetové on-line tržnice společnost CLR s.r.o., není prodejcem zboží, s vyjimkou zboží u kterého je uveden jako prodejce !!

• Registrace prodejce na on-line tržnici je bezplatná a je podmíněna schválením prodejce provozovatelem webu.

• Vystavení zboží prodávajícího na on-line tržnici je zdarma.

• Kupující, který provede v on-line tržnici nákup, neplatí provozovateli MaxiTržnice.cz žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě. Zakoupením zboží v MaxiTržnici, vzniká obchodní vztah mezi kupujícím a prodejcem příslušného zboží, při kterém je provozovatel MaxiTržnice pouze zprostředkovatelem.

• Prodávající je povinen uhradit provozovateli on-line tržnice - MaxiTržnice.cz provizi za zprostředkování prodeje ve výši 3% (skupina prodejce) z celkové ceny objednávky bez DPH (minimálně 2 Kč). Pokud je prodejce zařazen do skupiny „Gold“ je účtována provize z prodeje 2,5% z celkové ceny objednávky bez DPH (minimálně 1,50 Kč). V případě VIP prodejce je provize vždy stanovena na 1,5% z ceny bez DPH. Tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího. Pokud kupující neuhradí dohodnutou cenu za zboží, může prodávající zažádat o slevu z provizí v následujícím měsíci. Souhrnná provize z prodeje se fakturuje prodejci jednou měsíčně vždy k 5 dni nadcházejícího měsíce. Faktura je vystavena se splatností 10 dnů od vystavení, na základě výpisu přijatých objednávek prodejce.

• Provozovatel Maxi Tržnice neprodává vlastní zboží, s vyjimkou zboží u kterého je uveden jako prodejce a není tedy zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) jiných prodejců a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Nevvy rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel však identitu prodávajícího ověřuje z veřejně dostupných zdrojů a snaží se tak eliminovat možnost zaregistrování prodejce s falešnou identitou.

Prověření registrace prodejce probíhá kontrolou údajů v registrech podnikatelů, obchodním rejstříku, případně v jiných registrech. Pro potvrzení registrace prodejce, je také nutné ověření adresy prodejce, která probíhá zasláním ověřovacího kódu na adresu uvedenou v registrech (adresa sídla podnikatele, společnosti...). Bez potvrzení přijetí registračního kódu, není registrace prodejce provedena a prodejci není umožněno vystavení zboží k prodeji.

 

• Provozovatel on-line tržnice se nepodílí na obsahu prodejních nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Obsahy vytvořené zaměstnanci on-line tržnice, jako např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření provozovatele Maxi Tržnice a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

• Uživatelé Maxi Tržnice, jsou povinni dodržovat dobré mravy a právní řád ČR. Veškerý obsah a příspěvky, které budou odporovat dobrým mravům, zejména vulgarismy, nadávky, neověřená tvrzení a odporující českému právnímu řádu bude bez upozornění odstraněn a uživateli, který se takto "proviní" bude zabráněno v dalším působení na tomto webu.

PROVOZOVATEL ON-LINE TRŽNICE - MaxiTržnice.cz

CLR s.r.o.

Svitavská 3b

678 01 BLANSKO

Česká republika

IČ: 27702928   DIČ: CZ27702928

společnost registrována u KS v Brně 

(dále jen "provozovatel") na straně jedné

 a

uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel on-line tržnice MaxiTržnice.cz zprostředkovává a tím umožňuje registrovanému uživateli používat server MaxiTržnice.cz za účelem prodeje zboží a registrovaným i neregistrovaným uživatelům koupě zde prodávaného zboží od registrovaných prodejců.

 

I. Podmínky užívání webu MaxiTržnice.cz

Veškeré obchodní aktivity na serveru MaxiTržnice.cz, jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické starší 18 let a také zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Zaregistrované fyzické i právnické osoby, kterým bylo přiděleno IČ, mohou využívat server jako prodejci a veřejně nabízet k prodeji své zboží. Vyjimku tvoří uživatelé, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání on-line tržnice - MaxiTržnice.cz, nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel on-line tržnice si vyhrazuje právo neumožnit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Pro využívání serveru MaxiTržnice.cz platí pravidla uvedená výše.

 

 II. Registrace prodejce

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží prostřednictvím webu MaxiTržnice, je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou, sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, nebo právnickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu místa podnikání, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IČ, případně DIČ, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele webu MaxiTržnice informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů, zároveň je upravit ve svém uživatelském účtu a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu i kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit po přihlášení na web. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o odstranění veškerých informací o jejich aktivitách na webu MaxiTržnice a to včetně všech uložených dat o jejich osobě (uživatelský účet) z databáze po ukončení činnosti na webu MaxiTržnice.

Uživatelé-prodejci, jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nesmějí však tyto účty používat k porušování této smlouvy, nebo k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.).

Registrace prodejce se ověřuje provozovatelem webu MaxiTržnice, který prověřuje zadané údaje ve veřejných rejstřících. Provozovatel následně zašle na adresu sídla firmy (podnikatele) dopis s ověřovacím kódem, který je nutné po přijetí potvrdit na e-mail registrace@maxitrznice.cz. Registrace, které nejsou e-mailově potvrzeny pomocí ověřovacího kódu nejsou funkční. O aktivaci účtu prodejce rozhoduje provozovatel.

 

 III. Zakázané zboží

Je zakázáno vkládat a nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je nabízet zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny, zbraně, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření extrémních politických názorů, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zakázané zboží ze systému, bez předchozího upozornění. Při opakujícím se porušení tohoto bodu je účet prodejce zablokován a prodejce již nemůže své zboží na webu Maxi Tržnice prodávat.

Provozovatel si také vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

 

 IV. Nákup zboží

Kupující vybírá a nakupuje zboží od prodejců s vědomím, že provozovatel webu Maxi Tržnice není prodejcem zboží, pokud není u zboží uveden jako prodejce a že jednotlivé zboží pochází od různých prodejců - registrovaných uživatelů webu Maxi Tržnice, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za taktoTO prodávané zboží nijak neodpovídá, pouze zprostředkovává prodej a nákup přes portál MaxiTrznice.cz

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno jako celek a také nemusí být dodáno současně.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících většinou obsahuje více než jeden poplatek za poštovné. Pokud vkládáte do košíku zboží od různých prodejců, vždy nejprve zkontrolujte, jaké má který prodávající podmínky a ceny pro doručení zboží. V souhrnu objednávky, je vždy uvedeno pouze jedno poštovné, dle Vašeho výběru, které je při nákupu od více prodejců pouze orientační. Přesnou částku za dopravu Vám upřesní každý prodejce.

Pokud zboží objednáváte od stejného (jednoho) prodejce, je vždy cena dopravy dle Vašeho výběru při ukončení objednávky. Pokud prodejce umožňuje osobní odběr objednaného zboží v jeho vlastní prodejně, není poplatek za dopravu účtován.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávajícího o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících). Jako potvrzení objednávky NESLOUŽÍ automatické zaslání kopie objednávky systémem Maxi Tržnice.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou a dodanou část objednávky.

 

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli, taktéž žádné platby za zboží neprobíhají přes účet (y) provozovatele. Zboží platí kupující přímo prodejci a to dle platebních podmínek prodejce.

 

V. Prodej zboží

V. A. Definice zboží

Prodejci mohou na webu Maxi Tržnice nabízet pouze nové výrobky jako například oblečení, obuv, hračky, sportovní potřeby, nábytek, domácí potřeby a další zboží, jakož i výrobky vlastnoručně zhotovené, spadají-li do okruhu výše uvedeného.

 

V. B. Prodejce

Prodejcem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, za kterou jedná fyzická osoba, kterým bylo přiděleno IČ, případně DIČ.

  

V. C. Pravidla při vystavení zboží

 Prodávající vystavuje zboží po přihlášení na web, prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Zboží je nutné umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá. Pokud není ve výběru kategorií dostupná může prodávající požádat o vytvoření příslušné kategorie.

Vystavené zboží, jeho vyobrazení a popis musí co nejvěrněji popisovat skutečnost Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.

  

V. D. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

Na webu MaxiTržnice, není povoleno nabízet služby. Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s detailně určenou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je. Za zboží - fyzický předmět jsou považována i elektronická díla na hmotném nosiči (CD, DVD apod.).

Na webu MaxiTržnice, není povoleno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva (nelegální kopie CD,DVD, padělky značkového zboží apod.)

Na webu MaxiTržnice, není povoleno nabízet k prodeji zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce oprávnění (např. potraviny bez dodržování hygienických norem daných zákonem, výrobky z drahých kovů bez registrace na puncovním úřadě apod.)

Je zakázáno kopírovat (duplikovat) zboží - a nabízet stejné zboží pod více katalogovými čísly.

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. webové stránky, telefonní číslo, e-mail, apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení).

Titulek zboží ani popis zboží nesmí obsahovat žádná slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

Titulek zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit funkčnost webu MaxiTržnice.cz

Na webu se nesmí používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá prodávající autorské právo apod.).

V případě že z některých důvodů nemůže prodávající informovat nakupující plně o podstatě zboží, musí prodejce na tuto skutečnost upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je pouze ilustrační).

Prodejce nesmí jakkoliv (telefonicky, e-mailem) komunikovat se zákazníky webu MaxiTržnice.cz o možnosti prodeje tento web. Prodejce také nesmí uveřejňovat odkazy na vlastní e-shop, návod jak vyhledat jeho vlastní e-shop, ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes web ?axiTržnice.cz (protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

  

V. E. Cena zboží

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodejce je povinen uvést vždy kompletní cenu, včetně všech poplatků (plnou cenu zboží) a za tuto cenu zboží nabízet. Není povoleno prodávat na webu MaxiTržnice.cz zboží pouze za zálohu, pokud není přes web MaxiTržnice.cz učiněn také finální doplatek.

  

V. F. Úprava položek

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží z webu MaxiTržnice.cz, nebo je na neurčitou dobu skrýt (nezobrazovat). Prodávající může zadávat akční ceny zboží pro určitá období (od-do). Zboží s akční, sníženou cenou bude automaticky zobrazeno v odkaze „Všechny slevy“. Za poplatek lze zlevněné zboží uvedeno ve výpise na první straně webu. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží, včetně ceny a obrázků.

  

V. G. Kupní smlouva

Prodávající je informován o objednávce od kupujícího pomocí e-mailu a dále zobrazením objednaného zboží (objednávky) v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku po dohodě s kupujícím odmítnout.

Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, po dohodě s kupujícím přijmout jen část objednávky.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a to bez zbytečného odkladu.

Prodávající je povinen zaslat kupujícímu společně s potvrzením objednávky i vlastní obchodní podmínky a reklamační řád.

 

VI. Provize za prodej zboží

Vystavení zboží prodejcem na na webu MaxiTržnice.cz, je pro prodávajícího zdarma. Provozovatel však účtuje provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování.  Pokud kupující zboží nezaplatí (a tedy nepřevezme), je prodávající povinen tuto skutečnost oznámit písemně (e-mailem) provozovateli a již naúčtovaná provize za neuskutečněný obchod bude kompenzována formou zápočtu, případně slevy v dalším měsíci.

O provizi z prodeje za kalendářní měsíc je Prodejce informován e-mailem. Provozovatel vystavuje prodávajícímu daňový doklad, který mu je zasílán elektronicky na prodejcův e-mail.

Splatnost provizí je vždy uvedena na vydané faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet (účty).

V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na webu MaxiTržnice.cz a vymáhat dlužnou částku soudní cestou, případně přenechat řešení dlužné částky třetí osobě dle vlastního uvážení.

Provozovatel není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci zboží. Kupující však může uskutečnit případnou reklamaci pomocí odkazu ve svém uživatelském účtu, přes web MaxiTržnice.cz. Prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím.

Aktuální výše provize činí:

Skupina „Prodejce“: 3% z celkové ceny objednávky bez DPH (minimálně 2 Kč).

Skupina prodejce „GOLD“: 2,5% z celkové ceny objednávky bez DPH (minimálně 1,50 Kč).

Skupina prodejce „VIP“ prodejce je provize stanovena na 1,5% z ceny bez DPH

Rozdělení skupin prodejců:

Prodejce: celkový obrat do 50.000 Kč

GOLD: celkový obrat 50.001 – 100.000 Kč

VIP: celkový obrat nad 100.001 Kč

 

 

VII. Další pravidla

Není povoleno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na webu MaxiTržnice.cz

Není povoleno vyvíjet aktivitu, která by mohla být považována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace e-mailem, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

Není povoleno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace uživatelského jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

Není povoleno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení emailem přímo mezi prodejcem a kupujícím. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

  

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v odkaze „Ochrana osobních údajů“  

X. Souhlas k užití fotografií

Vložením fotografií na web MaxiTržnice.cz, dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům on-line tržnice – MaxiTržnice.cz a to za účelem popularizace tohoto webu. Souhlasí také s tím, aby provozovatel poskytl fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace webu MaxiTržnice.cz

Provozovatel se zavazuje, že každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií třetí straně, byl označen logem MaxiTržnice nebo označením MaxiTrznice.cz a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedn&a

©Copyright 2017. CLR s.r.o. - Maxi Tržnice.cz
Všechna práva vyhrazena